Pravilno zamrzovanja živil

ZAMRZOVANJE

Zamrzovanje je eden od postopkov, ki sadju in zelenjavi najbolj ohranijo odlièno kakovost, vendar le, èe je dobro opravljeno. Pri tem moramo biti pozorni na pravilno predpripravo živil, zlasti na skoraj obvezno blanširanje, in na èas, ki ga potrebujemo, da živilo zamrzne. Ta èas naj bo kratek, da prepreèimo tvorbo velikih kristalov, ki poškodujejo strukturo živila. Zato zamrzujemo le manjše kolièine naenkrat.


Zakaj zamrzujemo živila?

Zamrzovanje je naèin konzerviranja, s katerim živilom hitro znižamo temperaturo; pri tem voda v živilih zamrzne, mikroorganizmom zmanjšamo aktivnost in kvarjenje živil je zaustavljeno. Nasprotno pa encimi v zamrznjenih živilih še vedno delujejo, nekateri celo pri -30°C. Med njimi so najbolj aktivni encimi lipaze, sledijo proteaze in oksidaze. Delovanje veèine encimov prepreèimo z blanširanjem ali dodajanjem antioksidantov.


Postopek zamrzovanja

Pravilen postopek zamrzovanja je hiter, kar pomeni, da zamrzne veè kot en centimeter živila na uro in da so zamrznjena živila hranjena pri temperaturi -18°C (oznaka štiri zvezdice v zamrzovalniku).

Krajši èas zamrzovanja pomeni, da so nastali majhni ledeni kristali, ki nežnih tkiv živila (natanèneje, celiènih sten v živilu) ne poškodujejo.

Pri daljšem postopku zamrzovanja pa nastanejo veèji kristali, ki strukturo živil moèno poškodujejo. Po odmrzovanju je takšno živilo suho, saj se iz njega izcedi veè vode, vèasih je tudi gumasto in z njim zagotovo nismo zadovoljni..

Omenjenega hitrega zamrzovanja precej domaèih zamrzovalnikov ne omogoèa, saj so žal primerni le za kratkotrajno hranjenje že zamrznjenih živil. Le nekateri (dražji) modeli zamrzovalnikov nam to omogoèajo ali imajo za to posebno funkcijo pospešenega zamrzovanja. Èe želimo sami zamrzovati sveža živila, moramo biti pri nakupu zamrzovalnega aparata na to pozorni.


Kaj pomenijo zvezdice?

* -6 °C: Prej zamrznjena živila lahko pri tej temperaturi hranimo teden dni.

** -12 °C: Prej zamrznjena živila lahko pri tej temperaturi hranimo do tri tedne.

*** -18 °C: Hrano lahko pri tej temperaturi hranimo do nekaj mesecev.

**** nižje od -18 °C: To je najboljša temperatura za zamrzovanje svežih živil.


Blanširanje

Blanširanje je potrebno za veèino zelenjave, ki jo želimo zamrzniti. Z blanširanjem zaustavimo delovanje encimov, ki bi sicer povzroèili spremembo barve, okusa in strukture - in z našim skrbno pridelanim shrankom ne bi bilo niè.


Trajanje blanširanja je odvisno od vrste zelenjave in velikosti kosov. Naèeloma blanširamo le kratek èas, le eno do tri minute, korenovke nekoliko dlje. Bolj ko je živilo kislo, krajši èas blanširanja je potreben. Z daljšim èasom blanširanja izgubljamo vitamine, minerale, barvo in okus, zato pri blanširanju raje uporabimo višjo temperaturo in krajši èas..


Blanširamo v kropu ali sopari. Zelenjavo oèistimo, po potrebi razrežemo in stresemo v lonec s kropom. Blanširanje prekinemo tako, da zelenjavo vzamemo iz vode in preložimo v posodo, obdano z ledom. Ohlajeno naložimo v vreèke in zamrznemo.


Obvezna oprema

Živila, ki jih bomo zamrznili, morajo biti pakirana, saj se sicer njihova površina zasuši, pobeli, èemur pravimo zamrzovalni ožig. Najlepše to opazimo, kadar zamrznemo prerezan kruh brez embalaže.

Pri zamrzovanju živil se odlièno obnesejo gospodinjske vreèke razliènih dimenzij. Izberemo take, ki so posebej prilagojene za zamrzovanje, kar pomeni ustrezno prepustne oziroma neprepustne za pline. Oèišèena, umita, po potrebi razkosana in blanširana ter dobro ohranjena živila vstavimo v vreèko, iz nje iztisnemo zrak in jo trdno zapremo z elastiko ali plastièno sponko. Živila lahko ovijemo tudi s folijo, ki jo zavarimo s posebnim strojèkom, prilagojenim za gospodinjstva, ali s folijo, prilagojeno za vakuumsko pakiranje. Pazljivi moramo biti le pri robu vreèke, kjer poteka izsesavanje zraka - rob ne sme biti masten ali moker, morebitne ostre robove živil pa obložimo s papirjem ali folijo.

Nazadnje vsak paket zamrznjenega živila oznaèimo z zapisom vsebine in datumom. Za omake in juhe so primerne plastiène posode za zamrzovanje, ki se morajo dobro zapirati. Nekatere posode nam omogoèajo celo odmrzovanje v mikrovalovni peèici, vendar marsikatera posoda pri tem na živilih pusti neprijeten priokus. Pazimo tudi, da posodic ne napolnimo preveè, saj se tekoèini pri zamrzovanju poveèa prostornina.

   VIR

                                               Sreèno življenje je zdravo življenje in to vam nudi Zdravoznaravo.si

Lahko pa si prehrano popestrimo z imunskim trojèkom NEOLIFE:

Carotenoid Complex - ena škatlica je enakovredna 120 kg temno rdeèega in zelenega sadja ter zelenjave

Flavonoid Complex - ena škatlica je enakovredna 78 kg vijolièno obarvanega sadje - vseh 4.000 flavonoidnih snovi

Cruciferous Plus - ena škatlica je enakovredna 70 kg celotnega spektra vseh križnic
Write a comment

Note: HTML is not translated!